තොරතුරු එන්නත සහතික කිරිම ඔබත් එන්න !
නවතම

තොරතුරු එන්නත සහතික කිරිම ඔබත් එන්න !

තොරතුරු සඳහා විශ්වීය ප්‍රවේශයක් වෙනුවෙන් ජාත්‍යන්තර දිනය නිමිත්තෙන් අයිතිය උදෙසා මාධ්‍යවේදියෝ " තොරතුරු එන්නත සියලු පුරවැසියන්ට සහතික කරමු " යන මැයෙන් සැමරුම් උළෙලක් හා සජීවි සංවාද මණ්ඩයක් සංවිධානය කර තිබේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහා මණ්ඩලයේ…