නිරෝධායන ඇඳීරි නීති වලින් දුර්වලම ඇඳීරී නීතිය මේක – PHI සංගමය
නවතම

නිරෝධායන ඇඳීරි නීති වලින් දුර්වලම ඇඳීරී නීතිය මේක – PHI සංගමය

සෞඛ්‍ය අංශ අනුව අප දැන් සිටින්නේ කොවිඩ් තුන්වෙනි රැල්ලේය. තුන්වෙනි රැල්ලේදී වාර්තා වන ආසාදිතයින් මෙන්ම සිදු වෙන මරණ සංඛ්‍යාවද ඉහළ යමින් ඇත. කොවිඩ් 19 වෛරසය ලංකාවට පැමිණි අවස්ථාවේ සිට මේ දක්වාම අවස්ථා රැසකදී නිරෝධායන ඇඳීරි…