ෆයිසර් එන්නත් ව්‍යාපෘතිය හමුදාවට දීම ගැන GMOA විරෝධය!
නවතම

ෆයිසර් එන්නත් ව්‍යාපෘතිය හමුදාවට දීම ගැන GMOA විරෝධය!

ෆයිසර් එන්නත් ව්‍යාපෘතිය හමුදාවට මුළුමනින්ම  භාරදීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ  දැඩි විරෝධය එල්ල වී තිබේ. අගෝස්තු 29 වැනි ඉරිදා ජනමාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුනේ ෆයිසර් (Pfizer) එන්නත ලබා දීමේ පූර්ණ බලය යුද හමුදාවට ලබා දුන්…