“මගේ ලිංගිකත්වය වෙනස්. මම කැමති ඔයා කැමති දේට නොවෙයි”
නවතම විශේෂාංග

“මගේ ලිංගිකත්වය වෙනස්. මම කැමති ඔයා කැමති දේට නොවෙයි”

"තමන්ගේ ලිංගිකත්වය වෙනස් කරගත් හැමදෙනාම පාහේ ජීවත් වෙන්නේ ගමෙන් පැනල ගිහින්. කාත්කවුරුවත් නැතිවුනාම ඔවුන් අනතුරට ලක්වෙනවා. බඩගින්න වැඩි වුනාම තැරව්කාරයන්ට අහු වෙනවා. ගණිකා වෘත්තියට ඇදගෙන යනවා." "මට වැඩියෙන්ම හිංසා කළේ ගමේ මිනිස්සුමයි. නගරෙට පැනල ආවේ…