නව සාමාන්‍ය තත්ත්වය තුළ මානව ජීවිතය කෙබඳුද?
නවතම විශේෂාංග

නව සාමාන්‍ය තත්ත්වය තුළ මානව ජීවිතය කෙබඳුද?

දිනේෂා කංකානම්ගේ සහාය කතිකාචාර්‍ය සමාජ විද්‍යා අධ්‍යායන අංශය, රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය "සමාජ දුරස්ථභාවය" අපට මේ තමයි නිරන්තරයෙන් මාධ්‍ය හරහා ඇහුන වචනය. නමුත් අපි දන්නවා මෙතන යම්කිසි නොගැලපීමක් තියෙනවා. මොකද සමාජ දුරස්ථභාවය තබාගැනීම සහ කායික දුරස්ථභාවය…