ගම්පහ අවතැන් වුවන්ට සහනාධාර දෙන්න කොටි 06 ක් ගිහින්ලු!
නවතම

ගම්පහ අවතැන් වුවන්ට සහනාධාර දෙන්න කොටි 06 ක් ගිහින්ලු!

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ගංවතුර ගැන තාමත් ඇත්තේ උණුසුම් කථාබහකි. ඊට හේතු වී ඇත්තේ තවමත් ඇතැම් ප්‍රදේශ වල ජලය බැස නොයාමේ ගැටලුවයි. ගම්පහ ගංවතුර නිසා මේ වන විට සියලු දේශපාලඥයින් ගම්පහට ජනතාවගේ අප්‍රසාදයට ලක්ව සිටියි. මාසයක් වැනි…