ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉවතට
නවතම

ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉවතට

වී, බඩඉරිඟු, තේ, රබර් ඇතුළු සියලු වගාවන්හි වල් මර්දනය සඳහා යොදා ගන්නා ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉවත් කිරීමටකෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.   ඒ, ගොවි නියෝජිතයින්, කෘෂිකර්ම විශේෂඥයින්, කෘෂි විද්‍යාඥයින් ඇතුළු විවිධ අංශවලින් කළ විමසීම්වලින් අනතුරුවයි.  වසර…