ආයෙත් හුස්ම ගන්න රෂ්ඩි…!
නවතම විදෙස්

ආයෙත් හුස්ම ගන්න රෂ්ඩි…!

- කේ. සංජීව - සල්මන් රෂ්ඩි කීවාම මට නිතරම මතක් වෙන දෙයක් තියෙනවා. මිනිහා එක සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී මෙහෙම කියනවා. ' ඔබට මරණ තර්ජනයක් තියෙනවා නම් කවුරුහරි ඔබ ගැන සැලකිල්ලෙන් ඉන්නවා නම්, ඔබ වාහනේ යනකොට ඔබට…