පාරිභෝගික තැන්පතුවට විදුලි සමාගම්වලින් පොලී ගැනීමේ සැලසුම්!
නවතම

පාරිභෝගික තැන්පතුවට විදුලි සමාගම්වලින් පොලී ගැනීමේ සැලසුම්!

විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගේ තැන්පතු සදහා පොලි ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයක් ශ්‍රී ලංකා මහජන සේවා උපයෝගිතා කොමිසම විසින් ආරම්භ කර තිබේ. සේවා දායක සමාගම  නැතහොත්  බලපත්‍ර ලාභියා වෙත විදුලි පාරිභෝගිකයකු විසින් ගෙවනු ලබන  ආරක්ෂිත තැන්පතුවට පොලීයක් ගෙවිය යුතු බව…