මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ලඝු නඩු විභාගයකදී වීඩියෝ/ඕඩියෝ සාක්ෂි භාවිතා කිරීම…
අවකාශය නවතම පුවත්

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ලඝු නඩු විභාගයකදී වීඩියෝ/ඕඩියෝ සාක්ෂි භාවිතා කිරීම…

වර්තමානයේ බොහෝ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ නඩු කටයුතු වලදී වීඩියෝ සාක්ෂි මෙන්ම දුරකථන පටිගත කිරීම්, SMS, FB post updates වැනි තාක්ෂණිකමය ස්වභාවයේ සාක්ෂි භාවිතා කිරීමට සිදු වන බව දක්නට ලැබේ. සමහර අවස්ථා වලදී එම සාක්ෂි පැමිණිල්ල විසින්…