තාක්‍ෂණික බෙදීමෙන් හා අවි භාවිතයෙන් – ලෝකයේ රටවල් අතර ගැඹුරු අසමානතාවක් නිර්මාණය වෙලා…
නවතම පුවත්

තාක්‍ෂණික බෙදීමෙන් හා අවි භාවිතයෙන් – ලෝකයේ රටවල් අතර ගැඹුරු අසමානතාවක් නිර්මාණය වෙලා…

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ උගන්ඩාවේ කම්පාලා නුවර නොබැඳි ජාතීන්ගේ සමුළුවේ 19 වැනි රාජ්‍ය නායක සැසිය අමතමින් අවධාරණය කරයි ඩිජිටල් සහ තාක්‍ෂණික බෙදීම් මෙන්ම සමූල ඝාතක අවි භාවිතය මඟින් නොබැඳි ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අයත් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල්…