විශ්‍රාමිකයින්ගේ මුදල් කැපීමේ චක්‍රලේඛයත් ආණ්ඩුව රිවස් කර ගනියි.
නවතම

විශ්‍රාමිකයින්ගේ මුදල් කැපීමේ චක්‍රලේඛයත් ආණ්ඩුව රිවස් කර ගනියි.

ආණ්ඩුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද තවත් චක්‍රලේඛයක් හකුලා ගෙන ඇත. ඒ රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම වැටුපෙන් අග්‍රහාර රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය සඳහා මුදලක් අයකරගැනීමට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් පසුගිය 29 වැනිදා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයය. රාජ්‍ය…

විශ්‍රාමිකයින්ගෙනුත් ආණ්ඩුව ගාණ කැපීමට එරෙහිව  විශ්‍රාමික සංගම් විරෝධය
නවතම

විශ්‍රාමිකයින්ගෙනුත් ආණ්ඩුව ගාණ කැපීමට එරෙහිව විශ්‍රාමික සංගම් විරෝධය

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම වැටුපෙන් අග්‍රහාර රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය සඳහා මුදලක් අයකරගැනීමට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් පසුගිය 29 වැනිදා චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කළේය. 2016 ජනවාරි මස පළමුවනදාට පෙර විශ්‍රාම ලැබූ සියලුම රාජ්‍ය සේවකයින්ගෙන් මෙම මුදල අයකරගැනීමට…