පස්ස පැත්ත කහගන්න නියපොත්තක් නැති අපට රට වහල බෑ – අශෝක හදගම
නවතම විශේෂාංග

පස්ස පැත්ත කහගන්න නියපොත්තක් නැති අපට රට වහල බෑ – අශෝක හදගම

මම ජීවිතේ දිහා බලන්නේ හිතුවක්කාර විදියට. නිර්මාණ ජීවිතේ ඇතුලේ කරපු තරමක් කලෙත් හිතුවක්කාර වැඩ. කොරෝනා අර්බුධය දකින්නෙත් ඊට මුහුණ දෙන විදිය දකින්නෙත් හිතුවක්කාර විදියට. මේ සිදුවන කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය පාලනය කරන්න ආර්ථිකය අමතක කර රට පුරා…