කොවිඩ් නිසා ගුරු උද්ඝෝෂණ එපා කීවත් රජය  සඳහිරු සෑයේ උත්සවය ජයටම කරයි?
නවතම

කොවිඩ් නිසා ගුරු උද්ඝෝෂණ එපා කීවත් රජය සඳහිරු සෑයේ උත්සවය ජයටම කරයි?

වැටුප් විෂමතාවට වහා විසඳුම් දෙන ලෙස බලකරමින් මේ දිනවල රටේ විවිධ ප්‍රදේශ වල  ගුරු විදුහල්පති විරෝධතා පැවැත්වේ.  ඊයේ (04) දිනයේදී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල උද්ඝෝෂණයක නිරත වු ගුරු විදුහල්පතිවරුන් 42 ක් අත්අඩංගුවට පත් වුවේද ජනාධිපති…