රුසියාවේ මඳ නිහඬතාවය ලොකු ප්‍රහාරයකට ද ??
නවතම විදෙස්

රුසියාවේ මඳ නිහඬතාවය ලොකු ප්‍රහාරයකට ද ??

එක්සත් ජනපදයේ යුද අධ්‍යන පිළිබඳ ආයතනයේ යුද විශ්ලේෂකයන් විසින් වර්තමාන රුසියානු යුක්‍රේන් අර්බුදය පිළිබඳව ඉඳිරිපත් කර ඇති කරුණු අනුව රුසියාව මේ වන විට මඳ නිහඩතාවයක් පෙන්නුම් කරමින් සිටී. විශ්ලේශකයන්ට අනුව එය යුද ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිසංවිධානගත වීමකි.…