විප්ලවයක් කළ මහාචාර්ය හාමුදුරුවෝ.
අවකාශය නවතම විශේෂාංග

විප්ලවයක් කළ මහාචාර්ය හාමුදුරුවෝ.

-කුසුම්සිරි විජයවර්ධන- විප්ලවයක් කළ මහාචාර්ය හාමුදුරුවෝවල්පොල රාහුල හාමුදුරුවෝ වර්තමාන භික්ෂු පරම්පරාවට අපූරු ආදර්ශ ගතහැකි චරිතයක්. කිසිදිනක විහාර පන්සල් ගොඩනැගීමට උනන්දු නොවූ උන්වහන්සේ කවදාවත් නායක පදවියක්වත් දරා නැහැ. ඉතා සරල ජීවිතයක් තමයි ගෙව්වේ. නියම බුදුදහම ලෝකයට…