දරුවන්ට කන්න දෙන්න නොහැකිව පියා දිවි නහගෙන
නවතම පුවත්

දරුවන්ට කන්න දෙන්න නොහැකිව පියා දිවි නහගෙන

දරුවන් බඩගින්නේ තියන්න බැරි වේදනාව නිසා සියදිවි හානිකරගත් මතුගම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව අද ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කර ඇත. දින තුනක සිට සිය නිවසේ කෑම සඳහා කිසිවක් නොතිබුණ බවත් කෑම සොයා ඒම සඳහා සිය සැමියා එළියට…