ප්‍රසූත නිවාඩු අඩු කිරීම තුච්ඡ වැඩක්!
නවතම

ප්‍රසූත නිවාඩු අඩු කිරීම තුච්ඡ වැඩක්!

රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගන්න ලද උපාධිධාරීන්ට අදාළ ප්‍රසුත නිවාඩු කාලය දින 42 දක්වා අඩු කිරීමට රජය පහුගියදා තීරණය කළ බව මාධ්‍ය විසින් වාර්තා කර තිබුණි. මෙම තීරණයට එරෙහිව වෘත්තීය සමිති, බහුජන හා කාන්තා සංවිධාන එක්ව…