ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට ගියාද?
නවතම

ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට ගියාද?

2003 වර්ෂයේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරය දරන සමයේ වසර 35ක කාලයකට බලපැවැත්වෙන පරිදි අත්සන් කෙරුණු  ත්‍රිකුණාමල තෙල් ටැංකි සම්බන්ධයෙන් වූ ගිවිසුම නව ගිවිසුමක් මගින් පසුගිය ජනවාරි 6 දා අහෝසි කෙරුණ අතර ඒ අනුව නව ගිවිසුම…