මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන්ගෙන් 90% ක් O/L පමණයි – මනුෂගෙන් හෙලිදරව්වක්
නවතම

මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන්ගෙන් 90% ක් O/L පමණයි – මනුෂගෙන් හෙලිදරව්වක්

මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන්ගෙන් 90% සමත්වී තිබනේනේ සාමාන්‍ය පෙළ පමණක් බවත්  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ගැන මාධ්‍ය ආයතන කතා කළත්, මාධ්‍ය ආයතනවල හිමිකරුවන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ගැන කතා කරන්න ගියොත් ලැජ්ජා හිතෙනවා යැයි සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි…