අළුත්ගම තාරික්ට යුක්තිය ඉටුවේද? දර්ගා නගරයේදී පොලිස් ප්‍රහාරයට ලක් වූ තාරික් අහමඩ්ගේ කතාව!

Social Sharing
වීඩියෝ