අප යා යුත්තේ 2019ද? 2048ද?

මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව මහතා 2024-03-17 දින ITN නාලිකාවේ පැවති “පත්තරෙන් එහා” සාකච්ඡාවට සහබාහී වී දැක්වූ අදහස් ..

Social Sharing
අවකාශය පුවත්