ඔබගේ ආදායමට වඩා දැඩි වත්කමක් තියෙනව නම් අල්ලස් පැමිණිල්ලක් දැමිය හැකියි – ජනාධිපති නීතිඥ සරත් ජයමාන්න

Social Sharing
වීඩියෝ