ඇමරිකාව ගෝඨාගේ වීසා ඉවත දමයි

රී ලංකා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ වීසා ඉල්ලීම එක්සත් ජනපදය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ඇති  බව, හින්දු වෙබ් අඩවියවාර්තා කර ඇත.

Social Sharing
නවතම