මානව හිමිකම් කොමිසමේ ප්‍රධානියා අස්වෙයි!

Human Rights Commission chief resigns

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

ආචාර්ය ජගත් බාලසුරිය පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේදී සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වු බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව සදහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ  නිමල් කරුණාසිරි  කොමසාරිස්වරයා ජනමාධ්‍ය වෙත පවසා ඇත්තේ වසරකට ආසන්න සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කිරීමෙන් පසු වයස්ගත තත්වය හා සෞඛ්‍ය හේතුන් සලකා ආචාර්ය ජගත් බාලසුරිය සිය කැමැත්තෙන්ම ඉල්ලා අස් වු බවයි.

එම පුරප්පාඩුව පිරවීම සදහා බලධාරීන් මෙතෙක් කටයුතු කර නැත.

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවියේ ආචාර්ය ජගත් බාලසුරිය කොමිසමේ  සභාපති ලෙස තවමත්  සඳහන්ව තිබේ.

ආචාර්ය ජගත් බාලසුරිය ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් පත් කරන ලද්දේ 2020 වසරේ දෙසැම්බර් 10 වැනි දිනයි.

ආචාර්ය එම්.එච්. නිමල් කරුණාසිරි, වෛද්‍ය විජිත නානායක, අනුසුයා ෂන්මුගනාදන්, එච්.කේ. නවරත්න වෙරදුව කොමිසමේ සාමාජිකයන් ලෙස තව දුරටත්  කටයුතු කරයි.

Social Sharing

Related posts