ආණ්ඩුව කයිවාරු ගැහුවට ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය වලට සහනයක් නැහැ – නිරෝෂා ගුරුගේ
නවතම

ආණ්ඩුව කයිවාරු ගැහුවට ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය වලට සහනයක් නැහැ – නිරෝෂා ගුරුගේ

රෑ එළි වෙනකොට බඩු මිල ඉහළ ගොස් ඇති බවත් ණය වාරික පවා ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව සිටින ජනතාව අද රජය විසින් සෑම පැත්තකින්ම සිර කර ඇති බවත් නිදහස උදෙසා කාන්තා ව්‍යාපාරයේ නිරෝෂා ගුරුගේ මහත්මිය පවසයි. මුලු…