වරායේ රැකියා අහිමි කරන කැබිනට් පත්‍රිකාව අහෝසි කරනු !
නවතම

වරායේ රැකියා අහිමි කරන කැබිනට් පත්‍රිකාව අහෝසි කරනු !

දකුණු ආසියානු සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීමට  මුවා වී වරාය අධිකාරිය මඟින් සපයන සේවා CICT සමාගමට පැවරීමට ඉදිරිපත් කර ඇති කැබිනට් මණ්ඩල පත්‍රිකාව වහා අහෝසි කරන ලෙස සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතිය රජයෙන් ඉල්ලා සිටියි.…