කොවිඩ් සමයේ වනජීවි කලාප වලට පැමිණි අනවසර පිරිස් ඉහළට.
නවතම

කොවිඩ් සමයේ වනජීවි කලාප වලට පැමිණි අනවසර පිරිස් ඉහළට.

කොවිඩ් වසංගතය තිබියදී ගත වූ මාසයක පමණ කාලයක් තුළ මහවැලි ගඟ ආශ්‍රිත වනජීවී කලාපවලට අනවසරයෙන් ඇතුලු වී විනෝද වූ පුද්ගලයින් 50 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අත් අඩංගුවට ගත් බවත් ඒ අතර හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඉහළ ව්‍යාපාරික…