එදා මෙදා තුර රට පාලනය කළ සියලු දෙනාගේ තිඹිරි ගෙය එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි!
නවතම

එදා මෙදා තුර රට පාලනය කළ සියලු දෙනාගේ තිඹිරි ගෙය එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි!

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයාට අද පැවරී ඇත්තේ නැදුන්ගමුවේ රාජාගේ වගකීම බවත්  පක්ෂයත් සාදාගෙන ඉදිරියට ගමන් කළ යුතු වන්නේ සිය කරමත තබා ඇති ලක්දෙරණ නැමැති කරඬුව සුරක්ෂිතව වැඩම කිරීමට බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ  සභාපති වජිර අබේගුණවර්ධන…