චින්තන ටැංකි අතර හතලිස් තුන – උදන් ප්‍රනාන්දු 
නවතම විශේෂාංග

චින්තන ටැංකි අතර හතලිස් තුන – උදන් ප්‍රනාන්දු 

එය 1993 වසර විය හැක. මා එකල කළ රැකියාවේ කොටසක ලෙස ලංකාවේ විවිධ ක්‍රියාධර කණ්ඩායම් හා සම්භන්ධීකරණ  කටයුතු කරනට සිදු විය. සීදුව ලියනගේමුල්ල නම් ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක වූ ලීගල් ඒඩ් සෙන්ටර් හෙවත් නීති ආධාර මධ්‍යස්ථානය නම්…