මරදාන පොලිස් පොඩ්ඩන්ට සාධාරණය ඉටු වේ.
නවතම

මරදාන පොලිස් පොඩ්ඩන්ට සාධාරණය ඉටු වේ.

පොලිසියේ 800 ඉක්මවා මේ වන විට කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වෙද්දී කොළඹ අවට සියලුම පොලිස් ස්ථාන වල සේවය කරන පොලිස් නිලධාරීන් නවාතැන් ගෙන සිටින මරදානේ මහල් 10 කින් සමන්විත පොලිස් බැරැක්කයේ පොලිස් නිලධාරීන් 1000 ක් පමණ…