නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධූරයකට කාන්තාවක් පත්විය නොහැකි ද?
නවතම

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධූරයකට කාන්තාවක් පත්විය නොහැකි ද?

ලෝකයේ ප්‍රථම කාන්තා අගමැතිනිය ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවූ බවට අප පුරසාරම් දොඩන්නෙමු. නමුත් අද වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධූරයට කාන්තාවකට පත්විය නොහැකි යැයි පෙත්සමක් ගොනු වී තිබීමත් ඉහත කී අපගේ ඉතිහාස කතාවත් අතර…