රටට උචිත නව ව්‍යවස්ථාවක් වෙනුවෙන් දැනටමත් කෙටුම්පත් තුනක් තිබෙනවා – පැෆරල් කියයි
නවතම

රටට උචිත නව ව්‍යවස්ථාවක් වෙනුවෙන් දැනටමත් කෙටුම්පත් තුනක් තිබෙනවා – පැෆරල් කියයි

නව ආණ්ඩුක්‍රම  ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා මහජන අදහස් ලබාගැනීමේ දී අවධානය යොමු විය  යුතු කරුණු අටක් සම්බන්ධයෙන් පැෆරල් සංවිධානය විසින් නව ආණ්ඩුක්‍රම  ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා මහජන අදහස් ලබාගැනීමේ විශේෂඥ කමිටුව වෙත ලිපියක් යවා තිබේ. වසර 42 කාලසීමාව තුළ…