ණය වාරිකය ගෙවීමට සල්ලි හිරකරගෙන සිටීමෙන්, ගුවන්තොටත් ඉබේ වැහෙන ලකුණු!
නවතම

ණය වාරිකය ගෙවීමට සල්ලි හිරකරගෙන සිටීමෙන්, ගුවන්තොටත් ඉබේ වැහෙන ලකුණු!

ශ්‍රී ලංකාව වෙත පැමිණෙන විදෙස් ගුවන් යානා අයිති සමාගම්වල දේශීය නියෝජිතයන්ට එම සමාගම් සඳහා ගෙවන්නට ඩොලර් හිඟ වීමේ පසුබිම තුළ සහ පැමිණෙන ගුවන් යානා සඳහා මෙරටදී ඉන්ධන ලබා දෙන්නේ ඩොලර්වලින් ගෙවන්නේ නම් පමණක් නිසා ශ්‍රී…