දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම මිනිසා යුපුන්..!
අවකාශය

දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම මිනිසා යුපුන්..!

යුපුන් අබේකෝන් මීටර් සීය තත්පර 10ට අඩුවෙන් දුවලනේ. හැමතැනම කතාව. මම ගියා යුපුන්ගේ ෆේස්බුක් වෝල් එකට. මිනිහා තමන්ගේ වෝල් එකේ මේ ජයග්‍රහනය ගැන මෙහෙම කියනවා. " The wait is over ! 9.96 sec.. මං ඒක…