විද්‍යුත් විකාශන නියාමන පනත් කෙටුම්පත හඳුන්වා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය…
නවතම පුවත්

විද්‍යුත් විකාශන නියාමන පනත් කෙටුම්පත හඳුන්වා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය…

විද්‍යුත් මාධ්‍ය සඳහා විකාශන නියාමන කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත හඳුන්වා දීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ. විද්‍යුත් මාධ්‍ය සඳහා විකාශන නියාමන කොමිෂන් සභා පනතක් හඳුන්වා දීම පිණිස පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කිරීම සඳහා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින්…