සිගරට් බදු වැඩි නොවීම නිසා බිලියන 100 ක් රජයට පාඩු වෙලා
නවතම

සිගරට් බදු වැඩි නොවීම නිසා බිලියන 100 ක් රජයට පාඩු වෙලා

2020 – 2021 වසරවල සිගරට් බදු වැඩි නොකිරීම නිසා රජයට ලබාගත හැකිව තිබූ රුපියල් බිලියන 100කට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් අහිමි වී ඇති බවත්  මෙවර අයවැයෙන්, රටට අහිමි වන මෙම බදු මුදල අයකර ගැනීමට රජය කටයුතු…