නිසි ප්‍රමිතිය නැති ගෑස් නැව් දෙකම ගොඩබායි!
නවතම

නිසි ප්‍රමිතිය නැති ගෑස් නැව් දෙකම ගොඩබායි!

තත්ත්ව පරීක්ෂණයේ දී නිසි ප්‍රමිතිය නොමැති බවට තහවුරු කළ ලිට්‍රෝ ගෑස් නැව් දෙක තුළ තිබෙන එම ප්‍රමිතිය නැති ගෑස් මේවනවිට ගොඩබාමින් ඇතැයි වාර්තා වෙයි. මේ පිළිබඳව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියෙන් කළ විමසීමකදී එහි නිළධාරියෙක් අයිතිය වෙබ්…

“මින් පසු ප්‍රමිතිය අනුමත ගෑස් පමණයි”, අභියාචනාධිකරණයෙන් ගෑස් සමාගම්වලට නියෝගයක්.
නවතම

“මින් පසු ප්‍රමිතිය අනුමත ගෑස් පමණයි”, අභියාචනාධිකරණයෙන් ගෑස් සමාගම්වලට නියෝගයක්.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය අනුමත කරනු ලබන ගෑස් සිලින්ඩර් පමණක් පාරිභෝගිකයන් වෙත බෙදාහැරිය යුතු බවත්, ප්‍රමිතියෙන් තොර ගෑස් සිලින්ඩර් යළි ගෙන්වා ගත යුතු බවත්, එම පරණ ගෑස් සිලින්ඩර් සඳහා අලුත් සිලින්ඩර් ලබාදීමේදී කිසිඳු මුදලක් අයනොකළ…