සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය නැවත ආරම්භ කිරීමට ජපානය එකඟ වෙයි
නවතම

සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය නැවත ආරම්භ කිරීමට ජපානය එකඟ වෙයි

පසුගිය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාලනය යටතේ අවලංගු කරන ලද සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ (LRT) ව්‍යාපෘතිය නැවත ආරම්භකිරීමට ජපාන රජය එකඟ වී තිබේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය පසුගිය යහපාලන රජයේ මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයයටතේ ආරම්භ වූ අතර, එය ශ්‍රී…