ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද සංස්ථාව දැන් ලාභ ලබන සමාගමක්!
නවතම පුවත්

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද සංස්ථාව දැන් ලාභ ලබන සමාගමක්!

දේශීය වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රය විදේශ විනිමය උත්පාදනය කළ හැකි වාණිජ වටිනාකමක් ඇති කර්මාන්තයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බව දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතා ප්‍රකාශ කළේය. රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතා මෙම…