වී මිල ගැන ආණ්ඩුවේ තනි තීරණයට ගොවින්ගේ විරෝධය !
නවතම

වී මිල ගැන ආණ්ඩුවේ තනි තීරණයට ගොවින්ගේ විරෝධය !

වී මිල සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව ගෙන ඇති තීරණය හා ගොවිතැන සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් රජය විසින් ගෙන ඇති කිසිදු තීරණයක් ගොවීන් ගෙන් විමසා නොවිමසා ගොවිතැන විනාශ කිරීමට සැරසීමට එරෙහිව දැවැන්ත අරගලයක් සංචරණ සීමා හා නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය ඉවත් කළ…