ඉඩම්, වාහන මිලදී ගන්නවානම් බදු අංකය අනිවාර්යයි
නවතම පුවත්

ඉඩම්, වාහන මිලදී ගන්නවානම් බදු අංකය අනිවාර්යයි

පෙබරවාරි මස 01 වැනිදා සිට ජංගම බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී, ගොඩනැගිලි සැලසුම් සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලා සිටින විටදී, රථ වාහනයක් ලියාපදිංචි කිරීමේදී, රථවාහන ආදායම් බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීමේදී සහ ඉඩමේ අයිතිය ලියාපදිංචි කිරීමේදී බදු හඳුනාගැනීමේ අංකය ඉදිරිපත්…

නව වසරේ අභියෝග ත්‍රිත්වයක්…
ආර්ථික නවතම පුවත්

නව වසරේ අභියෝග ත්‍රිත්වයක්…

වසර 2024 දී මුහුණ දීමට සිදු වෙන ආර්ථික, සමාජ සහ දේශපාලනික අභියෝග අවබෝධ කර ගත හැක්කේ 2023 දී අප කළ කී දේ අනුවය. 2023 දී ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රතිපත්ති අතරින් යහපත් ඒවා කිහිපයක් හඳුනා ගත හැකිය.…