සුළඟේ සෙවණැල්ල
අවකාශය නවතම

සුළඟේ සෙවණැල්ල

පරිවර්තනය_ ගාමිණි වියන්ගොඩ  The Shadow Of The Wind Carlos Ruiz Zafon එය පළමු වැකියෙන්ම සිත පැහැර ගන්නා අන්දමේ කෘතියකි. පොත් වලට ආදරය කරන්නවුන්, වහ වැටෙන්නවුන්, ලොබ බඳිනවුන් සිත් තුළ පැලපදියම් වන්නට සමත් කුහුලෙන් ඇස් අරවන…