“සේරා ඕඩියෝ බුක්ස්” ගැන මේනකා ජයසුන්දරගේ කතාව
නවතම විශේෂාංග

“සේරා ඕඩියෝ බුක්ස්” ගැන මේනකා ජයසුන්දරගේ කතාව

ඔබ දුරු රට දිවිගෙවන කෙනෙක්. හැබැයි ඔබ සිංහල බස ගැන වගේම සාහිත්‍යය ගැනත් දෑස් දල්වන් ඉන්න කෙනෙක්. ඇත්තටම ඇයි හිතුවේ සේරා ඕඩියෝ බුක්ස් යූනළය පටන් ගන්න. මම අපේ සාහිත්‍යය සහ කලාව ගැන ඇල්මක් තියෙන කෙනෙක්.…