අපි හැවෝටම පුලුවන් එළියට එන්න..
නවතම විශේෂාංග

අපි හැවෝටම පුලුවන් එළියට එන්න..

LGBTQ ප්‍රජාව ගැන මට තියෙන ආකල්පය හැමදාම එකම තැන තිබුණු එකක් නෙමෙයි. සාම්ප්‍රදායික කතෝලික පසුබිමකින් එන කෙනෙක් නිසා, ආගමික ඉගැන්වීම් ඇතුළෙන් ලෝකය දිහා බලන්න පටන් ගත්තු ජීවිතයක් තමයි මගේ ආරම්භක අවදීන් සලකුණු කරන්නෙ. අදටත් සම්පූර්ණයෙන්ම…