රජයේ මුදල් අච්චු ගැසීම  උද්දමනය ඉහළ යාමට හේතුවක්!
නවතම

රජයේ මුදල් අච්චු ගැසීම උද්දමනය ඉහළ යාමට හේතුවක්!

ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට වැඩි මුදලක් ණය වශයෙන් ගෙවිය යුතුව ඇතැයිද නමුත් රජය  දිගින් දිගටම මුදල් අච්චු ගැසීම උද්ධමනය ඉහළ යාමට හේතුවක් බව හිටපු ආණ්ඩුකාර රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා පවසයි. සල්ලි අච්චු ගැසුවාට හාල් –…