බුකර් සම්මානයේ අභිමානයට යටින් වැටුණු අවමානයේ සෙවණැල්ල
අවකාශය නවතම

බුකර් සම්මානයේ අභිමානයට යටින් වැටුණු අවමානයේ සෙවණැල්ල

ශෙහාන් කරුණාතිලක බුකර් සම්මානයට පාත්‍ර වීම මෙරට මුද්‍රිත මාධ්‍ය සහ විද්‍යුත් මාධ්‍ය අතර පසුගිය දින කිහිපයේදී වැඩිම කතාබහට සහ සංවාදයට ලක් වූ කාරණාව බවට පත්වූ අතර, ශ්‍රී ලාංකිකයකු එවැනි ඉහළ මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර සාහිත්‍ය සම්මානයකින් පිදුම්…