රැවුල නැතිනම් රස්සාව නෑ
නවතම විදෙස්

රැවුල නැතිනම් රස්සාව නෑ

මුහුණ පුරා රුවුල වවා නැති සියළුම රාජ්‍ය සේවකයන් නෙරපා දැමීමට, ඇෆ්ගන් තලේබාන් පාලනය තීරණය කර ඇති බවට විදෙස් ආරංචි මාර්ග වාර්තා කර තිබේ. ෂරියා නීතියට අනුව, මුහුණ පුරා රුවුල වවා තිබිය යුතු බව තලේබාන් පාලනයේ…