කොළඹ ලිංගික චර්යාවන්
නවතම විශේෂාංග

කොළඹ ලිංගික චර්යාවන්

මාටීන් වික්‍රමසිංහ , ජී බී සේනානායක, ඩබ්. ඒ සීල්වා , සීරීසේන මාඉටිපේ , කේ ජයතිලකාදීන්ගේ සමහර නවකතා වල වීෂය වන කොලඹ නාගරීකයේ ලීංගීක චර්යාව මා කොලඹට එන වීටද ඒසෙම පැවතීනී. තාක්ශණය මත යම් වෙනස්කම් ඇතීවී…