නිවසේ නිරෝධායනය වන මිනිසුන් ගැන රජයට වගකීමක් නැද්ද?
නවතම

නිවසේ නිරෝධායනය වන මිනිසුන් ගැන රජයට වගකීමක් නැද්ද?

නිරෝධායනයට ලක් කෙරෙන පවුල් සඳහා වියළි ආහාර මල්ලක් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් රජය ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව මාධ්‍ය මඟින් වාර්තා කර තිබුණි. මේ වියළි ආහාර මල්ල ඇතැම් හුදකලා කෙරුනු ප්‍රදේශ වලට සහ, නිරෝධායනය කෙරුණු පවුල් වලට…